Contactgegevens
Tennisschool van der Lecq,  Berltsumer Wiid 28, 8801 XB Franeker
E nathantennislh@gmail.com

Privacy verklaring
Tennisschool van der Lecq hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisschool van der Lecq houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Tennisschool van der Lecq zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via telefoonnummer 06 – 485 06 538.

Verwerking van persoonsgegevens van lessers / klanten
Persoonsgegevens van lesser / klanten worden door Tennisschool van der Lecq verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Incasseren lesgeld (Naam, Tussenvoegsel, Achternaam, Iban nummer)
 • Versturen van een factuur (adres, email)
 • Communicatie lessen / Promotie toernooien / lessen (email, telefoonnummer)
 • Afmelding tennislessen (email, telefoonnummer)
 •  Indeling toernooien / lessen (geboortedatum, geslacht)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tennisschool van der Lecq de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres gegevens,
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Email;
 • Geboortedatum
 • Iban nummer

Behalve de eigenaar van de tennisschool heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. De tennisleraren die werken voor de tennisschool hebben krijgen toegang tot de email adressen en telefoonnummers om communicatie te verrichten omtrent de tennislessen naar de lessers / klanten.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Tennisschool van der Lecq & Hilwerda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de hierna genoemde doelstelling(en) kan Tennisschool van der Lecq de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Foto´s
Alle klanten / lessers geven stilzwijgend toestemming dat de tennisschool foto´s mag publiceren op de website / facebook / andere social media van toernooien, lessen, tenniskampen en andere zaken die te maken hebben met ons vakgebied tennis. Mocht je dit niet willen dan kun je dit aangeven en zullen er geen foto’s van je kinderen of van jezelf worden geplaatst. (nathantennislh@gmail.com)

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 •  Het lid worden van de Tennisvereniging waar je tennisles volgt. Mocht je tennisles krijgen en nog niet lid zijn van de Tennisvereniging kunnen wij de naam, achternaam, telefoonnummer en email door geven zodat de tennisverenging contact met u op kan nemen om lid te gaan worden van de tennisverenging wat ook verplicht is om les te volgen.

In het boekhoudprogramma snelstart wordt de administratie verwerkt.
Ynsjoch administratie en advies Franeker maakt de jaarrekening en doet aangifte inkomsten belasting.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Tennisschool van der Lecq bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
Heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!